In English below this page.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze pagina besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie in deze pagina wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

Het is de bezoeker van de pagina niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van het Instituut Applied Biosciences and Chemistry.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de pagina, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de pagina te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de pagina is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in de pagina geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie in de pagina is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen.

English

Institute of Applied Biosciences and Chemistry continually strives to ensure that information published on the website is complete and up to date. However, it is possible that some of the content is incomplete or inaccurate.

Information on this website is regularly updated and may change without prior notice.

Visitors are not authorised to republish or otherwise publicly reproduce the copyrighted information available on the website without explicit permission from the Institute of Applied Biosciences and Chemistry published on the website is only intended for personal use by visitors to the site.

We assume no responsibility for direct or indirect damages which result from, or are in any way related to, the use of the website, or the temporary inaccessibility of this website. We also assume no responsibility for the use of information contained on this website and disclaim all direct or indirect liability as a result of information obtained from the page.

The information published on the website is provided “as is” with no warranties of any kind, express or implied. The Institute of Applied Biosciences and Chemistry does not guarantee that information available on the site is suitable for the purpose for which the site is visited. We make no claim that the information, products and services presented can be relied upon for any reason.

In publishing content on the Portal, every care is taken to comply with the obligations of the Dutch Copyright Law 1912 (Auteurswet 1912) as it applies to text and images. Anyone wishing to dispute this claim, please do not hesitate to contact us.

 

Log in with your credentials

Forgot your details?